قیمت های مستر یوزر

طرح نامحدود

تومان1800/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده

طرح استاندارد

تومان2900/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده

طرح کسب و کار

تومان55/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده

طرح استاندارد

تومان1500/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان1500/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان1500/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان1500/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح نامحدود

تومان35/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح طلایی

تومان1900/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان1000/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح طلایی

تومان8500/ ماه

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح استاندارد

تومان15/ ماهعنوان زیر محصول

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح طلایی

تومان55/ ماهعنوان زیر محصول

 • 20 صفحه، گالری و وبلاگ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل